REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA ! ! ! ! ! !

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ochrona danych osobowych

Inspektor danych osobowych

Grzegorz Sarniak   iod.edu@gdynia.pl

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 19 w Gdyni

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

Informujemy, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest Przedszkole nr 19, 81-425 Gdynia, ul. Harcerska 4, Tel. 58 622 12 42
 • Inspektor danych osobowych Pan Grzegorz Sarniak e-mail: iod.edu@gdynia
 • Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania    i kształcenia Pani/Pana dziecka. art.6 ust.1  C).
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola                  i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
 • podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
 • Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
 • Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
 • Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 • Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:
 • sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
 • Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
 • Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.
 • Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe Przedszkola

Przedszkole nr 19  ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia, tel. 58 622 12 42

Administrator Ochrony Danych w Przedszkolu: p.o. dyrektora Martyna Daniluk

Data dodania: 2022-04-20 18:33:21
Data edycji: 2022-04-20 18:33:24
Ilość wyświetleń: 381

"Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne - najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy"

Kazimierz Przerwa - Tetmajer

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej